แต่อนิจจามันไม่ได้พิเศษเป็นพิเศษ เราไม่ต้องทนทุกข์ทรมาน […]

Continue Reading