พวกเขาเป็นทาสของบาโร เป็นอํานาจในการควบคุมที่พอเพียงของ […]

Continue Reading